;

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

ČLÁNOK I
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1. Obchodná spoločnosť Slovenská letecká agentúra, s. r. o., so sídlom Jesenského 6, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36640760, DIČ: 2022053715, IČ DPH: SK2022053715, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 10747/S ako Usporiadateľ a súčasne Predávajúci týmto vydáva tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „Všeobecné obchodné podmienky“), ktorými sa upravujú právne vzťahy medzi Predávajúcim a fyzickou alebo právnickou osobou v právnom postavení Kupujúceho, t.j. záujemcom o kúpu Vstupenky na Podujatie, ktorý môže byť aj spotrebiteľ, vznikajúce z Kúpnej zmluvy, pri dodávke objednanej Vstupenky, reklamáciách a sťažnostiach, prípadne v súvislosti s nimi.
2. Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou každej Kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi Predávajúcim a Kupujúcim, ktorej predmetom je predaj Vstupenky na Podujatie za kúpnu cenu Kupujúcemu.
3. Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú vypracované v súlade so zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník (ďalej len „Občiansky zákonník“), zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa“), zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku“), zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“), nariadením Európskeho parlamentu a Rady Európskej únie č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (ďalej len „nariadenie o ochrane osobných údajov“) a inými súvisiacimi právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.

ČLÁNOK II
DEFINÍCIE POJMOV

1. Stránkou sa rozumie webová stránka a jej časti dostupná v sieti internet, ktorá je umiestnená na doméne www.siaf.sk, www.festivalletectva.sk, www.airshow.sk alebo akákoľvek iná webová stránka, ktorej prevádzkovateľom je alebo v budúcnosti bude Predávajúci.
2. Službou sa rozumie samostatný predajný elektronický spôsob objednávania, predaja a distribúcie Vstupeniek.
3. Podujatím sa rozumie verejná spoločenská akcia športovo-kultúrneho charakteru, t.j. verejné letecké podujatie, a to najmä (i) Slovak International Air Fest, ktoré sa uskutočňuje na letisku Sliač alebo letisku Malacky-Kuchyňa a (ii) Festival letectva Piešťany, ktoré sa uskutočňuje na letisku Piešťany, ktorého jednotlivé dielčie akcie (ako napr. letecké a statické ukážky, hudobné, audiovizuálne predstavenia, resp. vystúpenia, prednášky, športové činnosti, atď.) predstavujú služby súvisiace s činnosťami v rámci voľného času, na ktoré sa prostredníctvom Služby predávajú Vstupenky a ktoré organizuje, resp. usporadúva Usporiadateľ.
4. Vstupenkou sa rozumie potvrdenie (cenina), umožňujúce jej držiteľovi, t.j. Majiteľovi vstupenky za jednorazovú platbu jednorazový vstup na Podujatie, na ktoré bola zakúpená. Vstupenka je platná výlučne len na Podujatie, na ktoré bola zakúpená, pričom ju nie je možné použiť na vstup na iné Podujatie (pokiaľ Predávajúci nerozhodne inak). Po opustení miesta konania Podujatia, stráca Vstupenka svoju platnosť a nie je možné ju použiť na opätovný vstup. Aktuálne ceny Vstupeniek na jednotlivé Podujatia sú uverejnené na Stránke. Vstupenka môže byť vystavená v jednej z nasledujúcich foriem:
a) Štandardná Vstupenka, ktorá je vystavená v papierovej forme. Táto vstupenka obsahuje:
• označenie Podujatia s uvedením jeho názvu;
• miesto a dátum konania Podujatia;
• cena Vstupenky;
• QR kód alebo Čiarový kód a súhrn údajov, ktoré sa nachádzajú na Vstupenke;
• označenie a daňové údaje Predávajúceho, resp. Usporiadateľa Podujatia;
b) Elektronická Vstupenka, ktorá je vystavená v elektronickej forme, t.j. vo forme PDF dokumentu, ktorý bude doručený Kupujúcemu po zaplatení kúpnej ceny Vstupenky na e-mailovú adresu, ktorú Kupujúci uviedol v objednávke. Táto vstupenka obsahuje:
• označenie Podujatia s uvedením jeho názvu;
• miesto a dátum konania Podujatia;
• cena Vstupenky;
• QR kód alebo Čiarový kód a súhrn údajov, ktoré sa nachádzajú na Vstupenke;
• označenie a daňové údaje Predávajúceho, resp. Usporiadateľa Podujatia;
Predávajúci odporúča Kupujúcemu, t.j. Majiteľovi vstupenky pre správne načítanie na autorizačných zariadeniach si vytlačiť Elektronickú Vstupenku na klasický biely papier (čistý hárok vo formáte A4), výlučne prostredníctvom laserovej tlačiarne, bez akéhokoľvek prekrývania textu, v pôvodnej veľkosti bez zmenšenia a zväčšenia (každá Elektronická Vstupenka musí byť vytlačená na jeden osobitný hárok papiera vo formáte A4). V prípade používania Elektronickej Vstupenky prostredníctvom mobilného zariadenia, môže byť samotná autorizácia takejto Vstupenky na autorizačných zariadeniach zložitejšia a náročnejšia pre zosnímanie ochranného prvku QR kódu, resp. Čiarového kódu (Usporiadateľ nezodpovedá za autorizáciu Elektronickej Vstupenky, ktorá bude použitá prostredníctvom mobilného zariadenia, t.j. Kupujúci sa vystavuje riziku neumožnenia vstupu na Podujatie, ak bude mať Elektronickú Vstupenku len v mobilnom zariadení). K preukázaniu sa, resp. vytlačeniu Elektronickej Vstupenky je nutné mať nainštalovaný program umožňujúci otvoriť a vytlačiť dokument vo formáte PDF.
Predávajúci nezodpovedá za neoprávnené skopírovanie Vstupenky. Kupujúci, t.j. Majiteľ vstupenky je povinný Vstupenku uchovávať na bezpečnom mieste.
5. Predávajúcim sa rozumie obchodná spoločnosť Slovenská letecká agentúra, s. r. o., so sídlom Jesenského 6, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36640760, DIČ: 2022053715, IČ DPH: SK2022053715, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 10747/S, ktorá zabezpečuje (okrem sprostredkovateľov) distribúciu a predaj Vstupeniek na Podujatie, a to prostredníctvom vlastného predajného systému, t.j. Služby.
6. Usporiadateľom je Predávajúci, ktorý organizuje, resp. usporadúva Podujatie.
7. Kupujúci je fyzická alebo právnická osoba, ktorá si kúpila Vstupenku na Stránke prostredníctvom Služby alebo ktorá má záujem si Vstupenku kúpiť.
8. Majiteľ vstupenky je držiteľ Vstupenky, t.j. osoba, ktorá sa voči Predávajúcemu, t.j. Usporiadateľovi preukáže zakúpenou Vstupenkou na účely oprávnenej účasti na Podujatí, a to za predpokladu predchádzajúceho uzatvorenia Kúpnej zmluvy s Predávajúcim a zaplatenia kúpnej ceny za Vstupenku riadne a včas.
9. Kúpnou zmluvou sa rozumie zmluvný vzťah uzatvorený medzi Predávajúcim na jednej strane a Kupujúcim na strane druhej, na základe ktorého dochádza k predaju Vstupenky na Podujatie. K uzatvoreniu Kúpnej zmluvy dochádza zaplatením kúpnej ceny Vstupenky Kupujúcim.
10. QR kódom sa rozumie dvojrozmerný kód skladajúci sa bielych a čiernych štvorcových modulov zložených do štvorcovej matice obsahujúci v sebe zakódovanú informáciu o Vstupenke, ktorý je určený na rýchle dekódovanie pomocou na to určeného zariadenia. Po prvom overení platnosti Vstupenky pomocou QR dekódovacieho zariadenia sa kód znefunkční a jeho ďalšie použitie na účely vstupu na Podujatie nie je možné.
11. Čiarovým kódom sa rozumie strojom čitateľné jedinečné označenie Vstupenky skladajúce sa z množiny hrubých a tenkých čiar oddelených medzerami, ktorá v sebe obsahuje zakódovanú informáciu o Vstupenke. Po prvom overení platnosti Vstupenky pomocou dekódovacieho zariadenia čiarového kódu sa kód znefunkční a jeho ďalšie použitie na účely vstupu na Podujatie nie je možné.

ČLÁNOK III
UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY

1. Kupujúci si môže u Predávajúceho zakúpiť Vstupenku prostredníctvom využitia Služby, a to prostredníctvom objednávkového formulára, ktorý sa nachádza na Stránke, s tým, že pri každom druhu Vstupenky je uvedený detail jednotlivej Vstupenky s jej cenou vrátane dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“).
2. Objednávkový formulár je elektronický formulár, ktorý obsahuje, resp. v ktorom musia byť vyplnené údaje o Podujatí (dátum a miesto konania Podujatia), osobné údaje Kupujúceho v rozsahu ním poskytnutých, resp. Predávajúcim požadovaných za účelom kúpy Vstupenky, množstvo a druh Vstupeniek (napr. obyčajná Vstupenka, Vstupenka pre deti do 6 rokov alebo pre ZŤP, VIP vstupenka, a podobne, ak Usporiadateľ takýto druh Vstupeniek ponúka), ako aj kúpna cena Vstupenky.
3. Kupujúci berie na vedomie a súhlasí, že Predávajúci môže obmedziť počet Vstupeniek, ktoré môžu byť na Podujatie zakúpené jednou osobou na základe jedného objednávkového formulára. O prípadnom obmedzení zakúpenia Vstupeniek bude Kupujúci vopred informovaný na Stránke v súvislosti so Službou.
4. Riadne vyplnený objednávkový formulár (podmienka platnosti elektronickej objednávky) sa považuje za návrh na uzavretie Kúpnej zmluvy. Kupujúci zodpovedá za údaje, ktoré uvedie v odoslanej objednávke. Predtým, ako Kupujúci odošle objednávku, bude mu v rámci zhrnutia (t.j. rekapitulácie) objednávky umožnené skontrolovať a v prípade potreby aj zmeniť zadané alebo opraviť chybné údaje vrátením sa späť na predchádzajúcu stránku. Údaje, ktoré budú Kupujúcim uvedené v odoslanej objednávke bude Predávajúci považovať za správne a úplné, za čo zodpovedá Kupujúci. Kupujúci odoslaním objednávky Vstupenky potvrdzuje pravdivosť, správnosť a úplnosť v objednávke uvádzaných údajov, akceptáciu kúpnej ceny objednanej Vstupenky, ako aj všetkých ďalších podmienok kúpy z objednávky vyplývajúcich alebo s objednávkou súvisiacich, najmä súhlas s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami organizátora (vrátane súhlasu so spracovaním svojich osobných údajov).
5. Kupujúci odošle objednávku Predávajúcemu stlačením tlačidla „odoslať objednávku“ alebo „objednať“. Odoslaním objednávky Kupujúci vyhlasuje, že bol Predávajúcim informovaný o skutočnosti, že s odoslaním objed¬náv¬ky je spojená povinnosť zaplatiť kúpnu cenu za objednanú Vstupenku a táto objednávka sa považuje za záväznú.
6. Odoslaním objednávky Kupujúci berie na vedomie, že v súvislosti s účasťou na Podujatí môžu byť Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky prijaté príslušné vyhlášky, ktoré budú stanovovať požiadavky kladené na účasť na Podujatí. Kupujúci týmto súhlasí, že pod rizikom neumožnenia účasti na Podujatí bez náhrady bude rešpektovať požiadavky na účasť na Podujatí stanovené vyhláškami platnými v čase Podujatia.
7. Kupujúci zaslaním objednávky súhlasí, že pri uzatváraní Kúpnej zmluvy budú použité komunikačné prostriedky na diaľku. Náklady vzniknuté Kupujúcemu pri použití týchto komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením Kúpnej zmluvy (napr. náklady na internetové pripojenie a podobne) znáša Kupujúci.
8. Kupujúci následne po odoslaní objednávky:
a) je povinný uhradiť Predávajúcemu kúpnu cenu za objednanú Vstupenku, a to v časom limite stanovenom Predávajúcim. V opačnom prípade bude objednávka automaticky zrušená,
b) obdrží na e-mailovú adresu uvedenú vo svojej objednávke oznámenie o prijatí objednávky do elektronického systému Predávajúceho. Predávajúci je oprávnený na predmetnú e-mailovú adresu Kupujúceho zasielať aj všetky ďalšie informácie ohľadom jeho objednávky. V prípade, ak objednávka nebude obsahovať všetky Predávajúcim požadované údaje (najmä údaje o Kupujúcom, predmete kúpy, kúpnej cene, spôsobe zaplatenia kúpnej ceny a údajov potrebných pre doručenie Vstupenky), Predávajúci nie je povinný akceptovať objednávku Kupujúceho a nie je povinný zaslať Kupujúcemu oznámenie o prijatí objednávky.
9. K uzatvoreniu Kúpnej zmluvy na diaľku medzi Predávajúcim a Kupujúcim, na základe ktorej Predávajúci dodá Kupujúcemu objednanú Vstupenku dochádza uhradením kúpnej ceny za objednanú Vstupenku, resp. následnou akceptáciou objednávky Vstupenky, t.j. návrhu Kúpnej zmluvy (doručením oznámenia o prijatí objednávky).
10. Kupujúci berie na vedomie a súhlasí, že po akceptácii objednávky Vstupenky Predávajúcim nie je možné:
a) túto objednávku Kupujúcim následne stornovať, meniť počet alebo druh objednanej Vstupenky alebo termín Podujatia,
b) žiadať vrátenie kúpnej ceny Vstupenky (vstupné) za nevyužitú Vstupenku.

ČLÁNOK IV
KÚPNA CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

1. Kupujúci sa odoslaním objednávky Predávajúcemu zaväzuje zaplatiť Predávajúcemu kúpnu cenu, ktorá je uvedená v objednávke, ako aj prípadné súvisiace náklady podľa zvoleného spôsobu dodania Vstupenky. V prípade platby kúpnej ceny prostredníctvom dobierky je Kupujúci povinný si Vstupenku prevziať a zaplatiť za ňu kúpnu cenu, ako aj súvisiace náklady (poštovné, dobierka). Neprebratie dobierky Kupujúcim oprávňuje Predávajúceho vymáhať od Kupujúceho vzniknuté náklady.
2. Kúpna cena jednotlivých druhov Vstupeniek je uvedená na Stránke, pričom táto je platná v okamihu objednania Vstupenky a je platná iba pre internetový predaj Vstupeniek Predávajúcim, nie pre predaj Vstupeniek na mieste konania Podujatia, prípadne predaj Vstupeniek prostredníctvom sprostredkovateľa, ktorý má s Predávajúcim za týmto účelom uzatvorený zmluvný vzťah.
3. Všetky kúpne ceny Vstupeniek sú na Stránke uvedené v EUR (€) a vrátane DPH v zákonom stanovenej výške.
4. Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek upraviť kúpnu cenu Vstupeniek uvedenú na Stránke, s tým, že nové ceny Vstupeniek sú platné dňom ich zverejnenia na Stránke, pri¬čom nové ceny Vstupeniek nie sú záväzné pre už odoslané a potvrdené objednávky. Zmena kúpnej ceny Vstupeniek Predávajúcim v čase od odoslania objednávky Kupujúcim do doručenia objednanej Vstupenky alebo v priebehu reklamačného alebo iného konania nemá vplyv na cenu už objednanej Vstupenky.
5. Kupujúci je oprávnený uhradiť kúpnu cenu za každú objednanú Vstupenku jedným z nasledujúcich spôsobov:
a) bezhotovostným prevodom cez systém GoPay,
b) bezhotovostným prevodom prostredníctvom internetbankingu vybraných bánk podľa aktuálnej ponuky,
c) v hotovosti na dobierku pri doručení Štandardnej Vstupenky (za predpokladu, že Predávajúcim je v prípade konkrétneho Podujatia daná takáto možnosť),
pričom spôsob úhrady kúpnej ceny Vstupenky si môže určiť, t.j. vybrať Kupujúci podľa svojho uváženia.
6. Náklady na použitie komunikačných a platobných prostriedkov na diaľku znáša každá zo zmluvných strán na svoju ťarchu.
7. Predávajúci doručuje objednanú Vstupenku Kupujúcemu v termíne dodania uvedenom na Stránke, inak:
a) najneskôr do 1 dňa od potvrdenia objednávky Predávajúcim, ak sa Vstupenka doručuje podľa požiadavky Kupujúceho prostredníctvom e-mailu ako Elektronická Vstupenka na e-mailovú adresu Kupujúceho uvedenú v odoslanej objednávke, alebo
b) do 17 dní od potvrdenia objednávky Predávajúcim, inak podľa kapacitných možností Predávajúceho, ak ide o Štandardnú Vstupenku, doručením prostredníctvom poštového podniku alebo kuriérskou službou na adresu Kupujúceho uvedenú v odoslanej objednávke.
8. Kupujúci berie na vedomie a súhlasí, že pri doručovaní Vstupenky poštou alebo kuriérskou službou je ku kúpnej cene Vstupenky pripočítaný poplatok za poštovú prepravu vo výške stanovenej Predávajúcim, a to podľa spôsobu doručenia Vstupenky zvoleného Kupujúcim pri vyplnení objednávky.
9. Po uhradení kúpnej ceny Vstupenky Kupujúcim Predávajúci doručí Kupujúcemu potvrdenie o zaplatení kúpnej ceny Vstupenky formou e-mailu určenom Užívateľom. Kúpna cena Vstupenky sa považuje za uhradenú dňom:
a) pripísania peňažných prostriedkov vo výške kúpnej ceny každej objednanej Elektronickej Vstupenky na bankový účet Predávajúceho, alebo
b) uhradenia dobierky za Štandardnú Vstupenku, t.j. peňažných prostriedkov vo výške kúpnej ceny každej objednanej Štandardnej Vstupenky a nákladov na doručenie tejto Vstupenky.

ČLÁNOK V
DODACIE PODMIENKY A POUŽITIE VSTUPENKY

1. Pri objednávke Vstupenky si Kupujúci záväzne zvolí formu Vstupenky, o ktorú má záujem, t.j. buď Vstupenku vo forme Elektronickej Vstupenky alebo vo forme Štandardnej Vstupenky (za predpokladu, že pre konkrétne Podujatie je daná takáto možnosť).
2. V prípade, ak si Kupujúci pri objednávke Vstupenky zvolí, že má záujem o Elektronickú Vstupenku, je táto Kupujúcemu po uhradení kúpnej ceny Vstupenky odoslaná na e-mailovú adresu Kupujúceho uvedenú v odoslanej objednávke, a to v lehote uvedenej v písm. a) bod 7. článok IV.
3. V prípade, ak si Kupujúci pri kúpe Vstupenky zvolí, že má záujem o Štandardnú Vstupenku (za predpokladu, že pre konkrétne Podujatie je daná takáto možnosť), Predávajúci bude doručovať Kupujúcemu Štandardnú Vstupenku formou dobierky, a to v lehote uvedenej v písm. b) bod 7. článok IV.
4. Kupujúci je povinný bezodkladne (najneskôr do 2 dní) po doručení Vstupenky skontrolovať si správnosť údajov Vstupenky a či Vstupenka nemá iné vady. V prípade, ak Kupujúci zistí, že Vstupenka má akékoľvek vady, je povinný túto Vstupenku u Predávajúceho bezodkladne reklamovať podľa článku IX, nakoľko neskoršie reklamácie z tohto dôvodu nebudú Predávajúcim uznané.
5. V prípade overovania vstupov cez QR kód alebo Čiarový kód platí pravidlo, že pri vstupe na Podujatie sa každá Vstupenka predloží Usporiadateľovi na kontrolu a Usporiadateľ QR kód alebo Čiarový kód na Vstupenke deaktivuje (Vstupenku následne už nie je možné opätovne použiť). Usporiadateľ umožní vstup na Podujatie len na základe tej Vstupenky, ktorá bude príslušným dekódovacím zariadením dekódovaná ako prvá v poradí. Opakovane predložená Vstupenka alebo kópia Vstupenky neoprávňuje jej držiteľa k vstupu na Podujatie, a to bez ohľadu na to, kto ju predloží.
6. Vstupenka slúži ako daňový doklad o kúpe Vstupenky. V prípade, ak Kupujúci požaduje okrem Vstupenky aj vyhotovenie iného potvrdenia o kúpe Vstupenky, je povinný požiadať Predávajúceho o vyhotovenie takéhoto potvrdenia bezodkladne po odoslaní objednávky Vstupenky, najneskôr však do 3 dní od doručenia Vstupenky.
7. Sfalšovaná Vstupenka, duplicitná Vstupenka, Vstupenka bez QR kódu alebo Čiarového kódu alebo inak poškodená Vstupenka je neplatná a jej držiteľovi nebude po predložení takejto Vstupenky umožnený vstup na Podujatie. Každý Majiteľ vstupenky je preto povinný Vstupenku chrániť pred jej poškodením, znehodnotením, stratou alebo sfalšovaním.
8. Po obdržaní Vstupenky Kupujúcim tento v celom rozsahu zodpovedá za jej stratu, poškodenie, krádež alebo iné znehodnotenie. V prípade straty, poškodenia, krádeže, či iného znehodnotenia Vstupenky Predávajúci neposkytuje novú, t.j. náhradnú Vstupenku a ani nevracia jej kúpnu cenu.
9. Kupujúci berie na vedomie, že:
a) zakúpenú Vstupenku:
• nie je možné vrátiť, ani vymeniť za inú Vstupenku alebo za hotovosť, ani žiadať od Usporiadateľa za zakúpenú Vstupenku akúkoľvek inú náhradu alebo zľavu (s výnimkou situácie uvedenej v písm. b) bod 3. článok VII,
• nie je možné ponúkať komerčne na ďalší predaj alebo svojvoľne vytlačiť jej duplikát,
b) Kupujúci, ktorý má postavenie spotrebiteľa nie je oprávnený od Kúpnej zmluvy odstúpiť, a to v zmysle ust. § 7 ods. 6 písm. k) zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku, nakoľko predmetom Kúpnej zmluvy je poskytovanie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času, pričom Predávajúci sa zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase, resp. dohodnutej lehote, ak tieto Všeobecné obchodné podmienky neuvádzajú inak,
c) Kupujúci, ktorý nemá postavenie spotrebiteľa nie je oprávnený od Kúpnej zmluvy odstúpiť, ak tieto Všeobecné obchodné podmienky neuvádzajú inak.

ČLÁNOK VI
PRÁVA A POVINNOSTI MAJITEĽA VSTUPENKY

1. Kupujúci, resp. Majiteľ vstupenky sa zakúpením Vstupenky stáva zmluvným partnerom Predávajúceho, t.j. vstupuje do zmluvného vzťahu s Predávajúcim, t.j. Usporiadateľom, pričom si je vedomý skutočnosti, že na Podujatí je povinný sa riadiť organizačnými a bezpečnostnými pokynmi Usporiadateľa alebo ním poverenej osoby, ako aj platnými právnymi predpismi účinnými v Slovenskej republike (a to aj vrátane prípadných vyhlášok vydaných Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, prípadne iného orgánu verejnej moci, ktoré môžu určovať podmienky účasti na verejných podujatiach).
2. V prípade, ak Majiteľ vstupenky nebude rešpektovať povinnosti uvedené v bode 1. tohto článku, Usporiadateľ alebo ním poverená osoba je oprávnená odmietnuť umožniť vstup Majiteľovi vstupenky na Podujatie alebo obmedziť pohyb Majiteľa vstupenky v priestoroch konania Podujatia alebo vykázať Majiteľa vstupenky z miesta konania Podujatia, a to bez nároku na akékoľvek protiplnenie, resp. náhradu škody (vrátanie kúpnej ceny Vstupenky). Nárok Usporiadateľa na náhradu škody voči Majiteľovi vstupenky tým nie je dotknutý.
3. Majiteľ vstupenky je oprávnený použiť Vstupenku na vstup na Podujatie, na ktoré bola zakúpená, a to iba jednorazovo. Po opustení miesta, kde sa Podujatie koná, stráca Vstupenka platnosť, pokiaľ nie je Usporiadateľom výslovne stanovené v prípade konkrétneho Podujatia inak. Predložením Vstupenky pri vstupe na Podujatie Majiteľ vstupenky prejavuje svoj súhlas s tým, že bude plniť povinnosti, ktoré sú uvedené v bode 1. tohto článku.
4. Majiteľ vstupenky je povinný:
a) na vyzvanie Usporiadateľa alebo ním poverenej osoby preukázať sa platnou Vstupenkou a v prípade, ak bol o to požiadaný, aj dokladom totožnosti,
b) si Vstupenku uschovať aj počas priebehu Podujatia tak, aby sa ňou mohol kedykoľvek na požiadanie Usporiadateľa alebo ním poverenej osoby preukázať.
5. Majiteľ vstupenky je oprávnený použiť Vstupenku len na účel, na ktorý je Vstupenka určená, t.j. akékoľvek iné použitie je zakázané.
6. Majiteľ vstupenky je povinný informovať sa o Podujatí, jeho prípadných zmenách a zrušení, a to minimálne na Stránke, prípadne sledovaním diania prostredníctvom médií (sociálne siete Facebook, Instagram).
7. Majiteľ vstupenky berie na vedomie a súhlasí, že:
a) v dôsledku nepriaznivej poveternostnej situácie, resp. nepriaznivého počasia, zdravotného stavu účinkujúcich, technických problémov účastníkov alebo Usporiadateľa, resp. jeho dodávateľov, bezpečnostných rizík ohrozujúcich návštevníkov Podujatia a podobne, môže dôjsť k obmedzeniu, zmene alebo zrušeniu služieb poskytovaných na Podujatí alebo v súvislosti s Podujatím,
b) Majiteľ vstupenky nemá nárok na vrátenie kúpnej ceny Vstupenky (vstupného), ak sa rozhodne Podujatia z akéhokoľvek dôvodu nezúčastniť.
8. Majiteľ vstupenky dáva uzatvorením Kúpnej zmluvy Usporiadateľovi, ako aj akýmkoľvek tretím osobám nachádzajúcim sa v mieste konania Podujatia, časovo, miestne a vecne neobmedzený súhlas na zhotovenie, zverejnenie a rozširovanie akejkoľvek formy záznamu (podobizne, obrazovej snímky, obrazového a zvukového záznamu) zhotovenej na Podujatí alebo v súvislosti s ním, na umelecké účely, reklamné (propagačné) účely Usporiadateľa alebo partnerov Podujatia a pre tlačové, rozhlasové a televízne spravodajstvo, a to bez nároku na akékoľvek protiplnenie.

ČLÁNOK VII
ZMENA ALEBO ZRUŠENIE PODUJATIA

1. Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeniť rozsah, resp. termín Podujatia, ako aj zrušiť Podujatie, a to najmä, nie však výlučne, v prípade nepriaznivého počasia, hrozby teroristického útoku, nariadenia (resp. vyhlášok) príslušných orgánov verejnej moci, resp. existencie iného rizika ohrozenia zdravia, životov alebo rozsiahlych materiálnych škôd na majetku tretích osôb.
2. Usporiadateľ zverejní informáciu o zmene rozsahu, resp. termínu Podujatia, resp. o zrušení Podujatia bezodkladne po tom, ako nastane skutočnosť alebo okolnosť, ktorá je dôvodom zmeny alebo zrušenia Podujatia, a to na Stránke.
3. V prípade, ak nastane skutočnosť alebo okolnosť, ktorá je dôvodom zmeny alebo zrušenia Podujatia:
a) v deň Podujatia, Kupujúci, resp. Majiteľ vstupenky nemá voči Predávajúcemu nárok na zľavu alebo na vrátenie kúpnej ceny Vstupenky alebo na náhradu akýchkoľvek výdavkov vynaložených v súvislosti so zmeneným alebo zrušeným Podujatím, a to najmä výdavkov spojených s účasťou Kupujúceho, resp. Majiteľa vstupenky na Podujatí (ako napr. ubytovanie, cestovné, strava, dodanie Vstupenky a podobne), resp. nároku na náhradu škody vzniknutej z tohto dôvodu Kupujúcemu, resp. Majiteľovi vstupenky,
b) najneskôr deň pred konaním Podujatia, Kupujúci, resp. Majiteľ vstupenky má nárok na:
• výmenu Vstupenky za Vstupenku (rovnakého druhu) na najbližšie konané Podujatie (t.j. podujatie rovnakého druhu), ktoré bude organizovať Predávajúci;
• odstúpenie od Kúpnej zmluvy a vrátenie kúpnej ceny Vstupenky,
pričom Kupujúci, resp. Majiteľ vstupenky však nemá voči Predávajúcemu nárok na náhradu akýchkoľvek výdavkov vynaložených v súvislosti so zmeneným alebo zrušeným Podujatím, a to najmä výdavkov spojených s účasťou Kupujúceho, resp. Majiteľa vstupenky na Podujatí (ako napr. ubytovanie, cestovné, strava, dodanie Vstupenky a podobne), resp. nároku na náhradu škody vzniknutej z tohto dôvodu Kupujúcemu, resp. Majiteľovi vstupenky.
4. V prípade zmeny termínu alebo zrušenia Podujatia podľa písm. b) bod 3. tohto článku, bude Predávajúci informovať Kupujúceho o zmene termínu alebo zrušení Podujatia, rovnako aj o dôvodoch zmeny termínu alebo zrušenia Podujatia, ako aj o postupe a spôsobe výmeny Vstupenky, resp. vrátenia kúpnej ceny Vstupenky, a to formou uverejnenia oznamu na Stránke alebo formou elektronickej pošty zaslanej na emailovú adresu Kupujúceho uvedenú v odoslanej objednávke.
5. V prípade, ak podľa oznamu Predávajúceho o zmene termínu alebo zrušení Podujatia podľa písm. b) bod 3. tohto článku bude Vstupenka vymenená, resp. bude kúpna cena Vstupenky vrátená, a to prostredníctvom Predávajúceho, Kupujúci je za účelom uplatnenia si nároku na výmenu Vstupenky, resp. vrátenie kúpnej ceny Vstupenky za zmenené alebo zrušené Podujatie oprávnený zaslať Predávajúcemu žiadosť o výmenu Vstupenky, resp. vrátenie kúpnej ceny Vstupenky za zmenené alebo zrušené Podujatie formou e-mailu na emailovú adresu Predávajúceho (info@airshow.sk) alebo poštou na adresu sídla Predávajúceho (Jesenského 6, 974 01 Banská Bystrica). V žiadosti je Kupujúci povinný uviesť svoje meno a priezvisko, názov zmeneného alebo zrušeného Podujatia, e-mailovú adresu Kupujúceho uvedenú pri objednávke Vstupenky na zmenené alebo zrušené Podujatie, číslo objednávky Vstupenky na zmenené alebo zrušené Podujatie, kontakt (t.j. e-mailovú a poštovú adresu), na ktorý bude Kupujúcemu zaslané potvrdenie o vybavení takejto žiadosti Kupujúceho, číslo Vstupenky a číslo bankového účtu, na ktoré Kupujúci žiada vrátiť kúpnu cenu Vstupenky (ak Kupujúci žiada vrátiť kúpnu cenu Vstupenky). K žiadosti o výmenu Vstupenky, resp. vrátenie kúpnej ceny Vstupenky na zmenené alebo zrušené Podujatie je potrebné doložiť relevantný doklad o úhrade kúpnej ceny Vstupenky (napr. bankový výpis). Požiadať o výmenu Vstupenky, resp. vrátenie ceny Vstupenky môže výlučne len Kupujúci.
6. V prípade zmeny termínu alebo zrušenia Podujatia podľa písm. b) bod 3. tohto článku je Kupujúci povinný uplatniť si nárok na výmenu Vstupenky, resp. vrátenie kúpnej ceny Vstupenky podľa bodu 5. tohto článku najneskôr v lehote 14 dní od termínu, kedy sa malo zmenené alebo zrušené Podujatie pôvodne konať, ak Predávajúci neurčí dlhšiu lehotu. Po uplynutí uvedenej lehoty nárok Kupujúceho na výmenu Vstupenky, resp. vrátenie kúpnej ceny Vstupenky zaniká.

ČLÁNOK VIII
ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU

1. Kupujúci v celom rozsahu zodpovedá za porušenie svojich povinností, a to najmä, nie však výlučne:
a) za poškodenie alebo stratu Vstupenky,
b) za oneskorené, resp. za zlyhané doručenie Elektronickej Vstupenky na e-mailovú adresu Kupujúceho, a to v dôsledku nesprávnych alebo neúplných údajov uvedených Kupujúcim pri objednávke Vstupenky,
c) za nevykonanie kontroly doručenej Vstupenky a údajov uvedených na Vstupenke po doručení Vstupenky, a to v lehote uvedenej v bode 4. článok V,
d) za nesprávnu tlač Vstupenky, ak Kupujúci nedodržal minimálne technické požiadavky na tlač Elektronickej Vstupenky v zmysle písm. b) bod 4 článok II,
e) za absenciu tlačenej verzie Elektronickej vstupenky pri vstupe na Podujatie za účelom preukázania oprávnenia k vstupu Majiteľa vstupenky na predmetné Podujatie,
f) za oneskorený príchod na Podujatie, ako aj za nevyužitie Vstupenky na Podujatie,
g) za škodu spôsobenú absenciou antivírových programov alebo iných zabezpečovacích systémov v technickom zariadení Kupujúceho použitého pri kúpe a uložení Vstupenky v zariadení Kupujúceho, resp. Majiteľa vstupenky,
h) za škodu spôsobenú v dôsledku zanedbania povinností všeobecnej prevenčnej povinnosti a ochrany dát zo strany Kupujúceho, resp. Majiteľa vstupenky,
i) za škodu spôsobenú stratou akýchkoľvek dát, najmä v súvislosti s nelegálnym softvérom a v súvislosti so zálohovaním dát použitých Kupujúcim, resp. Majiteľom vstupenky.
2. Predávajúci nezodpovedá za škody spôsobené softvérom alebo výrobkami tretích strán použitými pri kúpe alebo doručovaní Vstupenky, škody spôsobené únikom alebo stratou dát alebo ich poškodením napriek tomu, že Predávajúci vyvinul primerané úsilie, ktoré od neho možno oprávnene očakávať, na ochranu dát.
3. Predávajúci nezodpovedá Kupujúcemu, resp. Majiteľovi vstupenky ani:
a) za škody spôsobené v dôsledku alebo v súvislosti s omeškaním Podujatia, zrušením (nekonaním sa) Podujatia alebo inými zmenami týkajúcimi sa Podujatia,
b) za nesprávne vytlačenie Vstupenky Kupujúcim, za nedoručenie Štandardnej Vstupenky prostredníctvom poštového podniku alebo kuriérskej služby v dôsledku zadania do objednávky nesprávnych alebo neúplných údajov potrebných pre doručenie zásielky, v dôsledku pochybenia poštovného podniku alebo kuriérskej služby alebo v dôsledku skutočnosti, že adresát je neznámy, resp. že sa nezdržuje na adrese doručenia v čase doručenia, za nedoručenie štandardnej Vstupenky včas pred Podujatím, ak si Kupujúci nezakúpil štandardnú Vstupenku v dostatočnom časovom predstihu, t.j. minimálne v lehote určenej na doručenie Vstupenky podľa písm. b) bod 7. článok IV,
c) za to, že Podujatie nenaplnilo očakávania, zážitok, resp. predstavy Majiteľa vstupenky z Podujatia.

ČLÁNOK IX
REKLAMÁCIA, SŤAŽNOSTI A PODNETY

1. Majiteľ vstupenky je oprávnený si u Predávajúceho uplatniť reklamáciu na druh, rozsah a kvalitu poskytnutej Služby na Stránke alebo vady Vstupenky, ktorá bola kúpená u Predávajúceho.
2. Právo uplatnenia reklamácie sa vzťahuje na nasledujúce prípady:
a) uskutočnenia úhrady ceny Vstupenky iným spôsobom ako spôsobom uvedeným v bode 5. článok IV,
b) uskutočnenie duplicitnej alebo viacnásobnej platby za cenu Vstupenky,
c) úhrada ceny Vstupenky po časovom limite určenom na úhradu ceny Vstupenky,
d) Vstupenka neobsahuje údaje podľa bodu 4. článok II,
e) Elektronická Vstupenka nebola doručená na e-mailovú adresu Kupujúceho uvedenú v odoslanej objednávke napriek úhrade ceny Vstupenky (ak ide o vadu spôsobený na strane Predávajúceho),
f) Elektronickú Vstupenku nie je možné vytlačiť (ak ide o vadu spôsobenú na strane Predávajúceho),
g) Štandardná Vstupenka nebola Kupujúcemu doručená v lehote uvedenej v písm. b) bod 7. článok IV, a to bez porušenia akýchkoľvek povinností Kupujúceho.
2. Predávajúci zodpovedá za vady poskytovaných Služieb na Stránke a s tým súvisiacich vád Vstupeniek, ktoré má Služba v čase jej poskytnutia, resp. ktoré má Vstupenka v čase jej dodania Kupujúcemu.
3. Ak Kupujúci zistí, že Služba alebo zakúpená Vstupenka má vady, ktoré nevznikli z dôvodov na strane Kupujúceho, Kupujúci je oprávnený uplatniť reklamáciu jedným z nasledujúcich spôsobov:
a) poštou na adresu sídla Predávajúceho (Jesenského 6, 974 01 Banská Bystrica), b) e-mailom na adresu info@airshow.sk.
4. Kupujúci je povinný reklamovať vadu poskytnutej Služby alebo Vstupenky bez zbytočného odkladu odo dňa zistenia vady, najneskôr však do 2 dní po doručení Vstupenky (resp. do dňa konania Podujatia, za predpokladu, že Podujatie sa uskutoční skôr ako uplynú 2 dni od doručenia Vstupenky), vo vzťahu ku ktorej sa vada Služby alebo Vstupenky vzťahuje, v opačnom prípade (t.j. v prípade oneskoreného uplatnenia reklamácie vady Služby alebo Vstupenky) právo na uplatnenie reklamácie voči Predávajúcemu v celom rozsahu zaniká.
5. V písomnej reklamácii poskytovanej Služby na Stránke je Kupujúci povinný uviesť meno a priezvisko, názov Podujatia, pri ktorom vykazuje Služba vady, popis vady poskytovanej Služby, čoho sa na základe reklamácie domáha (t.j. určiť spôsob vybavenia reklamácie), kontakt (e-mailovú alebo poštovú adresu), na ktorý mu bude zaslané potvrdenie o vybavení reklamácie. V písomnej reklamácii vady Vstupenky je Kupujúci povinný uviesť svoje meno a priezvisko, názov Podujatia, e-mail uvedený pri konkrétnej objednávke a číslo objednávky (ak si Vstupenku zakúpil prostredníctvom využitia Služby) a jasným a zrozumiteľným spôsobom opísať predmet reklamácie (t.j. vady Vstupenky) a čoho sa na základe reklamácie domáha (t.j. určiť spôsob vybavenia reklamácie), kontakt (e-mailovú alebo poštovú adresu), na ktorý mu bude zaslané potvrdenie o vybavení reklamácie.
6. Ak reklamácia Kupujúceho podľa predchádzajúceho bodu nemá uvedené náležitosti a tieto sú pre vybavenie reklamácie nevyhnutné, má Predávajúci právo vyzvať Kupujúceho na ich doplnenie. Lehota na vybavenie reklamácie začína plynúť odo dňa prijatia úplnej reklamácie (t.j. reklamácie s uvedením všetkých náležitostí podľa bodu 5. tohto článku), t.j. odo dňa odstránenia nedostatkov reklamácie, resp. doplnenia informácií a údajov potrebných k riadnemu vybaveniu reklamácie.
7. Predávajúci vydá Kupujúcemu o každej reklamácii, ktorá je zo strany Kupujúceho u Predávajúceho uplatnená, písomný doklad o uplatnení reklamácie, t.j. kópiu reklamačného protokolu na aktuálne platnom formulári prijatom Predávajúcim, ktorý okrem iného obsahuje informácie o podanej reklamácii zo strany Kupujúceho, ako aj dátum podania úplnej reklamácie zo strany Kupujúceho. V prípade využitia prostriedkov diaľkovej komunikácie (t.j. e-mailom, poštovou zásielkou) vydá Predávajúci potvrdenie rovnakým spôsobom a na rovnakú adresu, z akej bola reklamácia Kupujúcim uplatnená. Na reklamáciu, ktorá nemá náležitosti podľa bodu 5. tohto článku a ktorá ani nebola doplnená na základe výzvy Predávajúceho, Predávajúci nie je povinný prihliadať.
8. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu bez zbytočného odkladu, v odôvodnených prípadoch najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie zo strany Kupujúceho.
9. Pri posúdení opodstatnenosti reklamácie Kupujúceho (t.j. či reklamácia je opodstatnená alebo neopodstatnená) Predávajúci postupuje spôsobom stanovenom príslušnými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike, a to najmä podľa ust. § 18 ods. 6 a 7 zákona o ochrane spotrebiteľa. V prípade, že Predávajúci uzná reklamáciu Kupujúceho ako oprávnenú, odstráni vady Služby alebo Vstupenky spôsobom uvedeným v reklamačnom protokole, pokiaľ sa Predávajúci a Kupujúci nedohodnú inak.
10. O spôsobe vybavenia reklamácie informuje Predávajúci Kupujúceho vydaným písomným potvrdením o vybavení reklamácie najneskôr v lehote do 30 dní, ktorý Predávajúci doručí Kupujúcemu na ním uvedenú poštovú adresu alebo e-mailovú adresu, ktorú uviedol Kupujúci v reklamácii.
11. Nárok na uplatnenie reklamácie zo strany Kupujúceho nevzniká, resp. zaniká, v prípade ak bola vada Služby alebo Vstupenky spôsobená z dôvodov na strane Kupujúceho.
12. Predávajúci vedie evidenciu o reklamáciách, ktorá obsahuje údaje o dátume uplatnenia reklamácie, dátume a spôsobe vybavenia reklamácie a poradové číslo dokladu o uplatnení reklamácie.
13. V prípade sťažností alebo podnetov Kupujúci môže kontaktovať Predávajúceho jedným z nasledujúcich spôsobov:
a) poštou na adresu sídla Predávajúceho (Jesenského 6, 974 01 Banská Bystrica),
b) e-mailom na adresu info@airshow.sk.

ČLÁNOK X
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

1. Kupujúci, resp. Majiteľ vstupenky berie na vedomie, že za účelom využitia Služby, resp. kúpy Vstupenky prostredníctvom Služby na Stránke, resp. doručenia Vstupenky môže byť potrebné jeho meno, priezvisko, trvalé bydlisko, dátum narodenia, e-mailová adresa a prípadne aj adresa na doručenie Vstupenky, resp. telefónne číslo, ak by bola Štandardná Vstupenka doručovaná poštou alebo kuriérom (ďalej len „osobné údaje“) a súhlasí s poskytnutím týchto osobných údajov Predávajúcemu za účelom ich spracovania na zabezpečenie predaja, kúpy a doručenia Vstupenky Kupujúcemu a správy záväzkového vzťahu s Kupujúcim. Bez poskytnutia týchto osobných údajov nie je zo strany Predávajúceho možné Služby Kupujúcemu poskytnúť. Predávajúci týmto informuje Kupujúceho, resp. Majiteľa vstupenky, že jeho osobné údaje môžu byť poskytnuté tretej osobe zabezpečujúcej doručenie Vstupenky a Kupujúci súhlasí pri zakúpení Vstupenky i so spracovaním jeho osobných údajov aj na tento účel treťou osobou.
2. Predávajúci môže spracúvať osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, trvalé bydlisko, dátum narodenia, e-mailová adresa, poštová adresa na doručenie Vstupenky, telefónne číslo, a to po dobu nevyhnutnú na realizáciu doručenia Vstupenky, resp. správy záväzkového vzťahu s Kupujúcim alebo do odvolania tohto súhlasu.
3. Predávajúci zároveň informuje Kupujúceho, resp. Majiteľa vstupenky, že jeho e-mailovú adresu môže Predávajúci využiť na zasielanie reklamných, marketingových a propagačných materiálov Predávajúceho, ktorými ho bude informovať o ponuke Podujatí, ak Kupujúci, resp. Majiteľ vstupenky pri kúpe Vstupenky udelí Predávajúcemu súhlas na takéto využitie jeho e-mailovej adresy. E-mailovú adresu Kupujúceho na marketingovú komunikáciu môže Predávajúci využívať do doby, kým Kupujúci neodvolá tento súhlas.
4. Predávajúci po splnení účelu spracúvania osobných údajov Kupujúceho zabezpečí bezodkladnú likvidáciu osobných údajov Kupujúceho. Súhlas so spracúvaním osobných údajov môže Kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou na adrese sídla Predávajúceho.
5. Kupujúci, resp. Majiteľ vstupenky ako dotknutá osoba berie na vedomie, že má právo na:
a) získať od Predávajúceho ako prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa ho týkajú. Ak prevádzkovateľ takéto osobné údaje spracúva, dotknutá osoba má právo získať prístup k týmto osobným údajom a informácie o:
• účele spracúvania osobných údajov;
• kategórii spracúvaných osobných údajov;
• identifikácii príjemcu alebo o kategórii príjemcu, ktorému boli alebo majú byť osobné údaje poskytnuté, najmä o príjemcovi v tretej krajine alebo o medzinárodnej organizácii;
• ak je to možné, o dobe uchovávania osobných údajov a ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia;
• práve požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie osobných údajov;
• práve podať sťažnosť dozornému orgánu;
• zdroji osobných údajov, ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby;
• existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania.
Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov,
b) to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, ak:
• osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali;
• dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie osobných údajov vykonáva, a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov;
• dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov;
• osobné údaje sa spracúvajú nezákonne.
Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak:
• dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov;
• spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia;
• prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku, alebo dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu osobných údajov,
c) získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné. Právo na prenosnosť sa nevzťahuje na spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi,
d) namietať spracúvanie jej osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jej konkrétnej situácie vykonávané v rámci oprávneného záujmu prevádzkovateľa, vrátane profilovania založeného na týchto ustanoveniach. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku. Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom. Ak dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu, prevádzkovateľ ďalej osobné údaje na účel priameho marketingu nesmie spracúvať,
e) to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju obdobne významne ovplyvňujú pokiaľ sa to netýka osobných údajov nevyhnutných na uzavretie zmluvy alebo plnenie zmluvy medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom,
f) pri podozrení, že jej osobné údaje sú spracúvané neoprávnene, podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

ČLÁNOK XI
ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOTREBITEĽSKÝCH SPOROV

1. Predávajúci týmto v zmysle ust. § 10a ods. 1, písm. k) zákona o ochrane spotrebiteľa informuje Kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom, že môže svoje práva a nároky voči Predávajúcemu uplatniť aj prostredníctvom alternatívneho riešenia sporov u subjektu alternatívneho riešenia sporov, a to v zmysle zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2. Alternatívnym riešením sporu je postup subjektu alternatívneho riešenia sporov podľa zákona uvedeného v bode 1. tohto článku, pričom jeho cieľom je dosiahnutie zmierlivého vyriešenia sporu medzi zmluvnými stranami, t.j. stranami sporu. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len Kupujúci (spotrebiteľ), ktorý pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi Kupujúcim, ktorý je spotrebiteľ a Predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku.
3. Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom má právo obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu (ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva). Ak Predávajúci na žiadosť Kupujúceho odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia tejto žiadosti Predávajúcemu, Kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov.
4. Návrh podľa bodu 3. tohto článku môže Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom podať spôsobom podľa ust. § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, pričom zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky www.mhsr.sk (oprávnenie Kupujúceho obrátiť sa na všeobecne príslušný súd tým nie je dotknutá).
5. Podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 z 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov online, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernica 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov online) (Ú. v. EÚ L 165, 18. 6. 2013), Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom je oprávnený akékoľvek svoje práva a nároky voči Predávajúcemu uplatňovať aj v rámci alternatívneho online riešeného sporu, t.j. môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.
6. V prípade cezhraničného sporu má Kupujúci, ktorý je spotrebiteľ právo obrátiť sa na Európske spotrebiteľské centrum, ktoré mu poskytne adresu na doručovanie, elektronickú adresu alebo telefonický kontakt na subjekt alternatívneho riešenia sporov, ktorý je príslušný na riešenie jeho sporu.

ČLÁNOK XII
ORGÁN DOZORU

1. Slovenská obchodná inšpekcia je orgánom štátnej kontroly vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa s celoslovenskou pôsobnosťou. Pri plnení tejto úlohy Slovenská obchodná inšpekcia vykonáva kontrolu predaja výrobkov a poskytovania služieb spotrebiteľom, štátny dozor a kontrolu nad podnikaním v energetike podľa osobitných predpisov a dohľad nad trhom podľa osobitného predpisu.
2. Každá dotknutá osoba sa môže na Slovenskú obchodnú inšpekciu obrátiť v prípade, ak sa domnieva, že jej práva boli porušené alebo sú ohrozené.
3. Kontakt na Slovenskú obchodnú inšpekciu:
a) korešpondenčná adresa: Bajkalská 21/A, P. O. BOX č. 5, 820 07 Bratislava, Slovenská republika,
b) internetová stránka: www.soi.sk,
c) e-mailová adresa: info@soi.sk.

ČLÁNOK XIII
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 01.06.2022.
2. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny obsahu Všeobecných obchodných podmienok.
3. V prípade, že niektoré otázky nie sú týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami priamo upravené, spravujú sa príslušnými ustanoveniami právnych predpisov uvedených v bode 3. článok I.
4. Kupujúci je povinný pred zaslaním záväznej elektronickej objednávky Vstupenky Predávajúcemu, uplatnením reklamácie, zaslania žiadosti, príp. sťažnosti oboznámiť sa s týmito Všeobecnými obchodnými pod¬mienkami.
5. V prípade, ak Kupujúci a Predávajúci nevyriešia vzájomné spory mimosúdnou cestou, sú oprávnení riešiť spor súdnou cestou, pričom v prípade súdneho sporu je daná právomoc slovenského súdu podľa pravidiel stanovených v príslušných právnych predpisoch Slovenskej republiky.
6. Tieto Všeobecné obchodné podmienky platia pre Kupujúceho v takom znení, ako sú uverejnené na Stránke v deň odoslania elektronickej objednávky Vstupenky Kupujúceho, ak nie je medzi Predávajúcim a Kupujúcim dohodnuté inak.
7. Akákoľvek zmena Všeobecných obchodných podmienok nadobúda platnosť a účinnosť dňom zverejnenia na Stránke, ak nie je vo Všeobecných obchodných podmienkach uvedená iná informácia.